Język Niemiecki

Gimnazjum nr 10 jest szkołą, w której duży nacisk kładziony jest na rozwój edukacji językowej. Uczniowie uczą się dwóch języków obcych, w tym języka niemieckiego. Realizując model współczesnego nauczania, wszyscy uczniowie objęci są zajęciami z języka niemieckiego zgodnie ze stopniem zaawansowania. W związku z tym, klasy są dzielone na grupy, które umożliwiają wszechstronny i równomierny rozwój umiejętności i sprawności językowych.

W ciągu trzyletniego etapu nauczania, wiedza uczniów badana jest systematycznie za pomocą specjalnych narzędzi, między innymi - testów diagnostycznych.

Uczeń i jego rodzice są na bieżąco informowani o postępach w nauce języka niemieckiego, w tym poprzez arkusz, który zawiera ocenę opisową. Dokument ten sporządzany jest oraz sprawdzany przez nauczycieli języka niemieckiego 3 razy w ciągu roku szkolnego.
Poza testami w szkole dokonywane jest także mierzenie zewnętrzne - poprzez konkursy językowe o zasięgu rejonowym jak i również ogólnopolskim

Szkoła zatrudnia 4 nauczycieli języka niemieckiego; są to:

  • mgr Bartosz Olszewski
  • mgr Agnieszka Matusiewicz
  • Anna Szczęsna


W ramach projektu, nauczyciele tego przedmiotu ściśle współpracują ze Szkołą Języków Obcych mgr Jolanty Uścinowicz.
Jednym z efektów systematycznej pracy z młodzieżą gimnazjum są:

  • imprezy wewnątrzszkolne
  •  konkursy wewnątrzszkolne,
  • konkursy zewnętrzne, którymi od tego roku objęta jest cała szkoła,
  • konkursy zewnętrzne dla osób wybitnie uzdolnionych, w których uczniowie zdobywają wysokie miejsca w kolejnych etapach.