Integracja

Zgodnie z tradycją naszej Szkoły, od kilku lat organizowane są przez szkołę wyjazdy integracyjne dla uczniów klas pierwszych. Szkoła stwarza możliwości uczestnictwa w wyjeździe wszystkim uczniom klas pierwszych. Już na zebraniu w czerwcu, przed rozpoczęciem nauki w Gimnazjum nr 10, rodzice i uczniowie są informowani o terminie, kosztach, a także o celach jakie ma spełniać wyjazd integracyjny. Dla uczniów mających trudną sytuację finansową organizowana jest pomoc mająca umożliwić im udział w wyjeździe,(np. dofinansowanie, negocjacje z właścicielami obiektów w których przebywać ma młodzież). Wieloletnie już doświadczenia w organizacji tych wyjazdów wskazują, że jest to forma podczas której uczniowie nabywają wielu umiejętności. Integracja uczniów podczas kilkudniowego pobytu spełnia bardzo ważne cele:

integracyjny:

  • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
  • poznanie się wzajemne uczniów klas pierwszych;
  • poznanie z wychowawcą i nauczycielami uczącymi;

edukacyjny:

  • korelacja międzyprzedmiotowa (historia, biologia, geografia, język polski)
  • edukacja regionalna;

wychowawczy:

  • wstępna diagnoza sytuacji wychowawczej w klasach pierwszych;
  • dostrzeganie piękna w wybranych regionach naszego kraju;
  • umiejętność powiązania nauki z elementami sportu i rekreacji;
  • kształtowanie odpowiednich postaw między uczniami;

krajoznawczy:

  • zapoznanie się z atrakcjami turystycznymi i krajoznawczymi regionu w którym odbywa się spotkanie integracyjne;

W czasie kilkudniowego pobytu wychowawcy mają możliwość poznania swoich uczniów i ocenienia ich zachowania w różnych sytuacjach, mogą wcześnie rozpoznać problemy z jakimi borykają się uczniowie. Natomiast uczniowie rozwijają umiejętność współżycia w grupie. Wychowawcy organizują i przeprowadzają dla swoich podopiecznych gry i zabawy integracyjne, wspólne wyjścia i wycieczki, w trakcie całego pobytu starają się jak najlepiej poznać grupę z którą będą współpracować przez następne trzy lata. Z klasami i wychowawcami współpracuje pedagog szkolny. Przeprowadza z uczniami zajęcia integracyjne, obserwuje zachowanie młodzieży i wyciąga wnioski do dalszej pracy. W czasie wyjazdu realizowane są także cele krajoznawcze oraz edukacyjne. Najczęściej są to wycieczki z bogatym programem krajoznawczym w których uczestniczą wszyscy uczniowie.