Procedury

 

Tutaj do pobrania procedura wyjść na zawody sportowe (wraz z załacznikami)

 

 


Procedury wyjść na zawody sportowe w Gimnazjum nr 10 w Szczecinie.


Opracowane w oparciu o:

  • Rozporządzenie MEN i S z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. Nr135, poz.1516 ),
  • Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne

 

I. Zasady ogólne.

Zawody sportowe są integralną formą działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły.Przy organizowaniu i przeprowadzaniu zawodów sportowych współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie.Zgody rodziców lub prawnych opiekunów na zawody sportowe jednodniowe są wyrażone na cały rok szkolny (Załącznik nr 2), jednak rodzic lub prawny opiekun ucznia może wyrazić każdorazowo sprzeciw na piśmie w związku z wyjściem swojego dziecka na zawody sportowe (Załącznik nr 3).Miejscem zawiązania i rozwiązania wyjścia lub wyjazdu na zawody sportowe jest szkoła.

II. Rodzaje zawodów sportowych.

Zawody sportowe na terenie miasta Szczecina.Zawody sportowe wyjazdowe – odbywające się poza terenem Szczecina.

III. Opiekunowie wyjścia na zawody sportowe.

  • Funkcję opiekunów wyjścia na zawody sportowe pełnią nauczyciele.
  • Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wyjścia lub wyjazdu przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów – zawodników.

IV. Obowiązki opiekuna.

Sprawowanie opieki nad zawodnikami.Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników określonych zadań.

V. Zasady bezpieczeństwa.

Maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna wynosi 15 osób.Przed wyruszeniem na zawody sportowe należy pouczyć zawodników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy zawodników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.Podczas wyjść na zawody sportowe należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach uwzględnionych w Regulaminie wycieczek obowiązujących w Gm 10 w Szczecinie.Wyruszając na zawody sportowe należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy, do której mają dostęp tylko osoby upoważnione przez opiekuna.

VI. Postanowienia końcowe.

Wyjścia lub wyjazdy na zawody sportowe odbywają się wg harmonogramów zawodów:

  • kalendarza imprez Międzyszkolnego Ośrodka Sportu,
  • kalendarza imprez Szkolnego Związku Sportowego
  • kalendarza imprez odpowiedniego Polskiego Związku Sportowego.Miesięczne harmonogramy zawodów sportowych, w których udział bierze szkoła znajdują się na stronie internetowej.W ramach usprawiedliwienia nieobecności na lekcjach uczniom biorącym udział w zawodach sportowych kierownik zobowiązany jest umieścić imienną listę zawodników na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

 

 

załącznik 2

 

załącznik 3

 

karta wyjść na zawody